12553103_10208523822718413_1692788341372837814_n 12631370_10208523407228026_2987872094702765900_n 12642668_10208523360506858_6842074441997073951_n 12540669_10208523322185900_3658151906192375252_n 12540616_10208523381027371_7092169216937998038_n 12540589_10208523392427656_2561170768783348050_n 12548932_10208523810158099_6184578171224585420_n 12631438_10208523778757314_6498044220536666463_n 12552658_10208523738676312_1701845700049679760_n 12572990_10208523737596285_620507815867836038_n 12592484_10208523737676287_4581466111183971357_n 12642870_10208523738036296_682987284246665756_n 12540887_10208523737836291_3180352465669756058_n 12523010_10208503314805728_61214134537182226_n 12540891_10208503135081235_5638369131006962753_n 12541084_10208503659894355_2740767104000801004_n 12552505_10208503659774352_7323044655154082214_n 12573082_10208504415833253_1264827874456768871_n 12573139_10208503659614348_3616290291613730401_n 12494951_10208518509225579_5995638317860413749_n 12572965_10208518509065575_1217466823586954812_n 12631404_10208519234603713_5686119711435237080_n 12647305_10208525056469256_7028429269281188949_n

யாழ்ப்பாண யாத்திரை

“என்னண்ணை அவுஸ்திரேலியாவில இருந்து வந்ததாச் சொல்லுறியள ஆனால் உங்களைப் பார்க்க அப்பிடித் தெரியேல்லையே” வெள்ளவத்தை, கொழும்பில் இருக்கும் ஒரு கடைக்கார இளைஞன் பேசினார். எனக்கு இதைக் கேட்டதும் உள்ளூரப் புழகாங்கிதம், அதை வெளியில் காட்டாமல் சிரித்துக் கொண்டே அவருடன் சம்பாஷணையைத் தொடர்ந்தேன்.  இருபது வருடங்கள் என் தாயகத்தை விட்டுப் புலம் பெயர்வாழ்வில் குடி கொண்டு விட்டேன். அதில் முதல் ஒன்பது ஆண்டுகள் தாய் நாட்டுக்கே போக முடியாத சூழலிலும் அகப்பட்டு, அதன் பின் என்னுடைய ஒவ்வொரு தாயகப் […]... Read More